Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. PDF Drukuj Email

Informacja dla rodziców

uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej

oraz uczniów objętych kształceniem specjalnym.

          Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024) można ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej. (Pomoc udzielana jest również uczniom klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum).  
Na podobnych zasadach udzielana jest pomoc uczniom szkół artystycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana również uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych. 

 Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,  o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456,
z późn. zm.2). Kwota ta obecnie wynosi 504 zł . W przypadkach określonych w art.7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona również uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów  klas II, III i VI szkoły podstawowej. 

         Kwota pomocy nie  może przekroczyć:

1)     225 zł - dla ucznia klasy II i III szkoły podstawowej, oraz ucznia  posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2)     325 zł - dla ucznia klasy VI

      Wysokość pomocy dla uczniów niepełnosprawnych zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz od typu szkoły do której uczeń uczęszcza. Podobnie wysokość pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zależy od typu szkoły.

 Pomoc na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 10 września 2014 r.

 Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.  W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W przypadku ubiegania się  o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

 Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna". Zachować należy więc faktury imienne wystawione na ucznia lub rodzica, rachunek lub paragon.

 W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię
i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu
i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

A. Biegańska

 

Wniosek do pobrania w formacie .doc
Wniosek do pobrania w formacie .pdf