Ogłoszenia PDF Drukuj Email

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz klasy IZARZADZENIE NR 22/2014

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

z dnia 17 września 2014r.

w sprawie : wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245 ), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46 poz. 432 ze zm. ), zarządza co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w dniach:

  1. 10 listopada 2014 r.,

  2. 02 stycznia .2015 r.,

  3. 05 stycznia 2015 r.,

  4. 01 kwietnia 2015 r. sprawdzian klasy VI,

  5. 08 maja 2015 r. Dzień Patrona,

  6. 05 czerwca2015 r. piątek po Bożym Ciele,

§ 2

Zobowiązuje wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów do dnia 30 września 2014r. o ustalonych terminach dni wolnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.